www.epitesztovabbkepzo.hu

+36 1 784 1791, +36 30 647 1415

info@epitesztovabbkepzo.hu

 
 
 
eseménynaptár
 
2024 Július
hkszcspszv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) a Építész Továbbképző Nonprofit Kft. (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 7. fszt. 22., adószáma: 22360175-2-41, továbbiakban: Szolgáltató) mint szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat és az azt igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

Utolsó módosítás időpontja: 2019.12.12

1.Általános tudnivalók

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltétel hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott
minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, mely a Szolgáltató által
üzemeltetett http://www.epitesztovabbkepzo.hu weboldalon keresztül történik.

1.2 A http://www.epitesztovabbkepzo.hu weboldalon elérhető: továbbképzéseket, Építész Továbbképzési és Program Kezelő rendszerében (továbbiakaban: Rendszer) a vásárlás kizárólag elektronikus úton lehetséges a jelen ÁSZF-ben meghatározott módokon:

  • online
    • bankártyás fizetéssel (elfogadott kártya típusokat a fizetési tájékoztatóban található lista)
    • Simple alakalmazás segítéségével
  • offline - banki átutalással

1.3 Online szolgáltatásunkat bárki jogosult igénybe venni, aki a Rendszerbe regisztrált és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat valamint elfogadja az Adatkezelési tájékoztatóban leírtakat és az adatkezeléshez hozzájárult és az online jelentkezés során sikeres megrendelést küld.

1.4 Ügyfélszolgálat:
Építész Továbbképző Nonprofit Kft.
Képviseli: Szendrei Zsolt László ügyvezető
Adószám: 22360175-2-41
Közösségi adószám HU22360175
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-920849
Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 7. fszt. 22.
Iroda és postacím: 1013 Budapest, Attila út 14.

Ügyfélszolgálat:
munkanapokon jellemzően: 09:00-15:00
Telefon: 1/784-17-91; 30/647-14-15
E-mail: info@epitesztovabbkepzo.hu

1.5 Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Rendszer, valamint annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a http://www.epitesztovabbkepzo.hu terjesztésének tekintetében. Tilos a http://www.epitesztovabbkepzo.hu weboldalon a megrendelt és kifizetett szolgáltatások letölthető anyagain kívül megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2. Regisztráció

2.1 A kezdőlapon található regisztráció menüpont alatt lévő online regisztrációs adatlap
kitöltésével és elküldésével kerülhet sor regisztrációra.

2.2 Az Ügyfél - miután megismerte az jelen ÁSZF-et és adatkezelési tájékoztatót - a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával azokat elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

2.3 A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semmi nemű felelősség nem terheli.
A hibásan rögzített adatok módosítására, illetve az online jelentkezést érintő adatok módosítására a Építész Továbbképzési és Program Kezelő rendszerében van lehetőség.


3. Megrendelés

3.1 A vásárolt szolgáltatás tulajdonságait és a szolgáltatásra vonatkozó utasításokat a továbbképzések és programok adatlapjáról lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt a szolgáltatással kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk (elérhetősége az 1.4 pontban) készséggel áll rendelkezésre.

3.2 Az Ügyfél az online / offline fizetés elindításával kijelenti, hogy a szolgáltatást megrendeli, és a jelen ÁSZF-t elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.3 A weboldalon megrendelhető szolgáltatás vételára a képzési/program díjként meghatározott összeg, amely az egyes továbbképzéseknél illetve programoknál külön meg van határozva, mely tartalmazza az általános forgalmi adót. A szolgáltatáshoz nem tartozik szállítás így azt nem terheli szállítási költség.

3.4 A szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatás árának változtatására, azzal, hogy a módosítást a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

3.5 Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a Szolgáltató jogosult ennek eredményét megvárni a szolgáltatást biztosításával. Ezt kérjük figyelembe venni a szolgáltatás érvényesítésének időpontja tekintetében.

3.6 A megrendelést csak sikeres jelentkezés esetén és csak akkor áll módunkban elfogadni, ha az Ügyfél a szolgáltatás megrendeléséhez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitöltötte. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért az üzemeltetőket felelősség nem terheli, a hibás adatokból adódó költségeket a vevőnek kell megtérítenie.

3.7 Az Ügyfél a megrendelés / regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A megrendelés / regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben az Ügyfél más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
3.8 A Szolgáltató az Ügyfél megrendelésének megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a fizetés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik.

4. Szolgáltatási és fizetési feltételek

4.1 A szolgáltatás, és a fizetés a jelentkezés során megjelölt képzési helyszínre és időpontra vonatkozik, más időpontra és helyszínre nem érvényesíthető. (online képzés a www.epitesztovabbkepzo.hu honlapon keresztül történik)

4.2 Amennyiben a megrendelt és kifizetett szolgáltatás az adott helyszínen és időpontban nem kerül felhasználásra a kifizetett képzés díjat nem áll módunkban visszafizetni.

4.3 A fizetés valamint a szolgáltatás minőségével, alapvető tulajdonságával felhasználásával kapcsolatban a weboldalon közölteknél többi információra, segítségre van szüksége, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait az 1.4 pontban találja.

4.4 Elektronikus számla befogadása. Az Ügyfél kijelenti, hogy részéről az elektronikus számla befogadásának nincs akadálya. Amennyiben jelen szerződés elfogadását követően ebben a kérdésben változás következik be és ezt a tényt az Ügyfél jelzi Szolgáltató felé, Szolgáltató vállalja a papír alapú számla kiállítását (ez külön adminisztrációs költséggel járhat).

4.5 A fizetést követően, az elektronikus számlát automatikusan továbbítjuk az Ügyfél e-mail címére, illetve elérhető lesz a rendszeren belül is (Pénzügyek/Számlák menüpontban). Az elektronikus számlát az ügyfél adatlapján megadott adatok alapján állítjuk ki.

5. Garancia

5.1 A Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben az online jelentkezés és a fizetés (online vagy offline módon) létrejön az adott helyszínre, ebben az esetben a szolgáltatást biztosítja az adott helyen és időpontban. Az online fizetés esetén a szolgáltatás a fizetést követően azonnal igénybevehető, erről a számlát is automatikusan kapja meg az ügyfél.

5.2 Amennyiben a Szolgáltató hibájából nem jön létre, úgy a szolgáltatás díját visszatéríti az ügyfélnek. Az ügyfélnek ebben az esetben az 1.4 pontban megjelölt ügyfélszolgálati e-mail címen jeleznie kell a visszatérítési igényét, a levélben megjelölve az érintett szolgáltatás megnevezését és az igénybevétel meghiusulásának időpontját.
A Szolgáltató ezt követően kivizsgálja a visszatérítési igényt és 30 munkanapon belül amennyiben az jogos rendezi azt.

6. Egyebek

6.1 Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

6.2 a weboldalon való regisztráció, jelentkezés és vásárlás feltételezi az ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

6.3 Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

6.4 A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

6.5 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, az Ügyfelek egyedi értesítése nélkül.

6.6 A jelen ÁSZF nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

6.7 A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére a szerződő felek a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság joghatóságát kötik ki.